top of page
Dekalb County Low Flow
20210114_173914_edited.jpg

DeKalb Low-Flow Plumbing Fixture Enspeksyon

Nou verifye ke kay ou oswa komèsyal satisfè lokal ou a  konfòmite ki ba minisipalite a pou vandè ak achtè.

Apati 2008, nenpòt pwopriyete rezidansyèl ki te bati anvan 1993 nan Konte DeKalb ki pa enkòpore dwe genyen yon twalèt ki ba koule ak enstalasyon plonbri enstale lè yo revann yo anvan nouvo pwopriyetè kay la ka jwenn sèvis dlo nan men Konte a.

Kòm nan 2009, pwopriyete komèsyal sou revente. (revize 1/1/12). Tout enstalasyon plonbri ki ba koule dwe satisfè direktiv Enstiti Nasyonal Estanda Ameriken (ANSI) ki apwopriye yo epi nouvo pwopriyetè kay yo dwe soumèt yon sètifika konfòmite ki siyen pa yon enspektè kay ki gen lisans oswa yon plonbye ki gen lisans. Sanksyon pou vyole lwa yo enkli yon avètisman pou premye ofans lan, $250 pou dezyèm ofans lan, ak $500 pou twazyèm ofans lan.

Sètifika Konfòmite pou Achtè yo

Enspektè nou yo ka verifye si nouvo pwopriyete rezidansyèl oswa komèsyal ou a gen enstalasyon plonbri ki konfòme ak direktiv Òdonans Low Flow. Si pwopriyete w la satisfè nòm ki nesesè yo, w ap resevwa imedyatman Sètifika Konfòmite Konte DeKalb egzije pou w ouvri dlo w.

Bon Konfòmite pou Vandè yo

Vandè yo dwe enfòme achtè yo sou Òdonans Low Flow la kòm yon pati nan divilgasyon an ak/oswa kontra lavant yo. Nou ofri Bouch Konfòmite yo pou ede evite pri dènye minit ak/oswa lòt renegosyasyon akòz enkyetid achtè yo konsènan potansyèl non-konfòmite kay la ak depans ki gen rapò ak yo. Lè sa a, yon vandè ka bay bon an ansanm ak divilgasyon an pou asire achtè yo ke enstalasyon plonbri kay la konplètman konfòme yo ak òdonans lan. Lè li fin fèmen, nouvo pwopriyetè kay la ka sèvi ak bon yo pou mande nou yon Sètifika Konfòmite gratis.

Tout pwopriyete yo dwe ranpli kondisyon sa yo:
• Twalèt: 1.6 galon pou chak flush max.
• Pirin: 1.0 galon pou chak flush max.
• Douch: 2.5 galon pa minit max.
• Twalèt/Twabinèt twalèt: 2.0 galon pa minit max.
• Kizin wobinèt: 2.2 galon pa minit max.

Pou fasilite ranplasman twalèt ki pa efikas nan DeKalb ki pa enkòpore, konte a gen yon pwogram rabè kote ou ka resevwa $50-$100 chak pou jiska 3 twalèt ranplasman.
Klike pou plis enfòmasyon

Toilet is in compliance for DeKalb county low flow standards

Anvan Enspeksyon an

Anvan dat enspeksyon an, pwopriyetè a dwe tcheke si enstalasyon plonbri yo nan pwopriyete yo satisfè sa ki nesesè yo direktiv yo  epi ranplase nenpòt ki pa fè sa. Apre sa, yo ta dwe  pwograme yon enspeksyon  avek nou. Lè yo fin fè enspeksyon an, si tout enstalasyon yo konfòme, pwopriyetè a ap resevwa yon Sètifika Konfòmite oswa Bon Konfòmite. Si yo jwenn nenpòt aparèy ki pa konfòme yo, pwopriyetè a dwe fè yo ranplase yo epi planifye yon lòt enspeksyon.

Sèvis Pratik ak Abòdab

Enspeksyon Low-Flow ou a ka otonòm oswa ajoute nan yon  Enspeksyon Kay Total  oswa  Limyè Enspeksyon Komèsyal  pou yon gwo pri. Sèvis la disponib tou menm si ou twò okipe epi ou pa lakay ou. Tout sa nou bezwen se kòd fèmen pòt ou oswa lòt enstriksyon pou jwenn antre . Lè w fin fè enspeksyon w la, yo pral kite sètifika w la oswa bon, si w kalifye, yo pral kite lakay ou epi/oswa voye pa imèl.

Enfòmasyon itil

Pou kòmanse, ou ka  orè  enspeksyon ou sou entènèt. Pou poze nenpòt kesyon, tanpri  imèl nou  oswa rele 404.410.1109

bottom of page